Каталог

 

 

Сертификаты

 

 

Информация

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

06.03.2019, 23:01

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

(код за ЄДРПОУ 13548581), місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65 (надалі – Товариство), повідомляє, що 25 квітня 2019 року о 14-00 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, актова зала. Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 квітня2019року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення Зборів.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається на 19 квітня 2019року станом на 24-00 годину.

Для участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) разом з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Шмельова Валентина Володимирівна, член лічильної комісії – Мальованчик Світлана Миколаївна, член лічильної комісії – Солодка Ірина Костянтинівна.

1.2. Прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- виступи з питань порядку денного                                             - до 10 хв.;

- співдоповіді та повторні виступи                                                - до 5 хв.;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів                             - до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача                        - до 5 хв.;

- час для голосування                                                                     - до 15 хв.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Пропозиції, записки, питання та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом  голосування бюлетенями. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації.

Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Після закінчення часу для голосування бюлетень з питання порядку денного повинен бути переданий акціонером або його представником членам Лічильної комісії. Бюлетені для голосування, які були надані акціонером або його представником Лічильній комісії після оголошення Головою Загальних зборів про закінчення голосування з питання порядку денного, не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів по голосуванню з такого питання порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії за виключенням підрахунку голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства», підрахунок голосів за яким здійснює тимчасова лічильна комісія. Підрахунок голосів за результатами голосування з інших питань порядку денного та оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» від імені Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ».

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» та внутрішніми нормативними документами Товариства.

 1.3. Повноваження членів Лічильної комісії Товариства припиняються на наступний день після дня закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018рік.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік.

 

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2018рік.

Проект рішення:

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2018рік.

 

  1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік у наступному складі: форма № 1 «Баланс на 31.12.2018 року», форма № 2 «Звіт про фінансові результати за 2018 рік», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік», форма № 4 «Звіт про власний капітал за 2018 рік», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік».

 

5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році, у розмірі 686 797,92 гривень (шістсот вісімдесяти шести тисяч сімсот дев’яносто семи гривень 92 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

 

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) таких значних правочинів.

Проект рішення:

6.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- контракту на реалізацію металопродукції з Tabo Kuzimski sp z o. o sp. k (Покупець) з граничною вартістю такого правочину не більше ніж 3 000 000 000 (три мільйони) євро.

- договору (договорів) щодо передачі в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за кредитними та договорами банківської гарантії загальною заставною вартістю у сумі, що не перевищуватиме 120 000 000,00 (ста двадцяти мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 100 000 000,00 (ста мільйонів) гривень;

- договору (договорів) на придбання металопродукції у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) (Постачальник) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання кредитів в розмірі, шо не перевищуватиме 100 000 000,00 (ста  мільйонів) гривень.

6.2. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- контракту на реалізацію металопродукції з P.W. CENTROSTAL– WROCLAWS.A.  (Покупець) з граничною вартістю такого правочину не більше ніж 9 000 000 (дев’ять мільйони) євро.

- контракту на реалізацію металопродукції з Europen Steel Group Sp.z o.o., (Покупець), з граничною вартістю такого правочину не більше ніж  10 000 000 (десять мільйонів) євро;

- контракту на реалізацію металопродукції з NYSTAL S.A. (Покупець) з граничною вартістю такого правочину не більше ніж 6 000 000 (шість мільйонів) євро;

- контракту на реалізацію металопродукції з BOWIM S.A. (Покупець) з граничною вартістю такого правочину не більше ніж 6 000 000 (шість мільйонів) євро;

- контракту на реалізацію металопродукції з H&S Steel Sp. z o.o. (Покупець) з граничною вартістю такого правочину не більше ніж 6 000 000 (шість мільйонів) євро;

- договору (договорів) на придбання металопродукції з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230) із граничною сукупною  вартістю таких правочинів  не більше ніж 1 500 000 000,00 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень;

- договорів на реалізацію металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД «ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 32040840) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;

- договорів на реалізацію металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ - СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829) із граничною сукупною вартістю таких правочинів  не більше ніж 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень.

6.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1 - 6.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.

 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, кім. 1 у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 17:30, перерва з 12:30 до 13:00, на веб-сайті http:www.trubostal.net, а в день проведення Зборів – в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - юрисконсульт Клименко Ольга Валентинівна, довідки за тел.: (04142) 3-22-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться до 05 квітня 2019року (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства), а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, тобто до 18 квітня 2019року. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 811 869 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 811 869 простих іменних штук.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2018рік

Попередній 2017рік

Усього активів

229803

241089

Основні засоби (за залишковою вартістю)

27203

18139

Запаси

138679

151499

Сумарна дебіторська заборгованість

35644

42040

Гроші та їх еквіваленти

13916

13886

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21419

24031

Власний капітал

22715

25327

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

812

812

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

9000

9000

Поточні зобов’язання і забезпечення

198088

206762

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 687

14806

Середньорічна кількість акцій (шт.)

811869

811 869

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

- 0,85

18,24

 

      

Наглядова рада ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»

 

Создание сайта - MagicHost

ул. Шатрищанская, 65

11500, г. Коростень

Украина

т/ф. +38 (04142) 3-22-22